Nejvyšší tajemství (13)

10.04.07   David Icke
Andrew Collins předkládá ve své knize From The Ashes Of Angels / Z popela Andělů přesvědčivé důkazy o tom, že biblická zahrada Eden se nacházela vysoko v oblasti Íránu-Kurdistánu, a je zřejmé, že motiv hada je jádrem příběhu o Edenu. V sousední oblasti Media byli králové nazýváni Íranci Mâr, což v perštině znamená had. Mars = had? Říkali jim 'medijská dračí dynastie' nebo 'potomci draka'. Naprosto nepochybuji o tom, že se plazovci Draco křížili s lidmi, aby dali vzniknout míšení s bílou rasou, a ve skutečnosti v dnešním světě najdeme po celé zeměkouli mnoho lidí, kteří tvrdí, že jsou kříženci plazovců. Před rokem 2200 před Kristem byl v Egyptě Mendesovými kněžími založen Royal Court of the Dragon / Královský Dvůr Draka, který stále existuje až do dnešních dnů, o 4000 let později, jako Imperial and Royal Court of the Dragon Sovereignty / Císařský a Královský Dvůr Svrchovanosti Draka, dnes s centrálou v Británii.
Někteří lidé tomu říkají Bratrství Hada. První králové Sumeru, Egypta, a později Izraele, byli při korunovaci obřadně pomazáni 'tukem Draka', což byl tuk posvátného krokodýla. Krokodýl byl v Egyptě známý jako messeh, a z tohoto pochází hebrejský termín 'Messiah', což znamená Pomazaný. Nastupující králové byli také známí jako 'Draci' a všechna tato symbolika se vztahuje ke skutečnosti, že tyto královské rodiny byly rodovými liniemi vzniklými křížením plazovců s lidskými bytostmi. Když se více království spojilo dohromady v boji, zvolil se král králů a ten byl znám jako Velký Drak nebo ... Draco.
Slavný keltský titul Pendragon je další verzí. Slovo 'kingship' (angl. hodnost krále) ve skutečnosti pochází ze slova 'kin' čili pokrevní příbuzenstvo a ze slova 'kin-ship' (angl. příbuzenství) se stalo 'kingship' (king je angl. král). Abychom zde podtrhli tvrzení o reptiloidních rodových liniích - jméno, které Egypťané dávali svému posvátnému messeh čili krokodýlovi bylo ... Draco. Ten se také stal symbolem egyptské Therapeutate a její izraelské větve Essenes, 'královskými' Merovejci a jejich potomky ve Francii byl zobrazován jako mořský had čili Bistea Neptunis. Jeden a tentýž kmen, všechny do jednoho jsou stejné. Pokud se podíváte na obrázkovou sekci, uvidíte prastaré egyptské vyobrazení 'boha' na stěně chrámu v Saqquara - je to ne-lidská reptiloidní postava s něčím, co se zdá být křídly.
Stále je hlášen výskyt světlovlasých, modrookých stvoření s očima jako lasery. Moje americká kamarádka mi vyprávěla o zkušenosti jejího otce, kterou měl na počátku sedmdesátých let. V té době žili v Turecku, kde její otec pracoval v odposlouchávací stanici americké vojenské výzvědné služby. Jednoho dne přišel domů v hrozném stavu. Když se ho zeptali, co se děje, jen zamumlal: "Svět není takový,  jaký si myslíme, že je." Přestože zřídkakdy pil, řekl si o skotskou a pak další.
Když se zklidnil, vyprávěl své dceři o zprávě, kterou zaznamenal od pilota letadla, které bylo umístěno na turecké základně. Pilot hlásil, že letěl v blízkosti Severního pólu, když v tom se motory zastavily a všechny elektrické systémy se vypnuly. Letadlo pak pozvolně klesalo vertikálně k zemi, a co bylo k nevíře, vršek hory se otevřel a letadlo se usadilo uvnitř. To, co viděl, bylo scénou přímo z Jamese Bonda.
Vystoupil z letadla a říkal si, co se to k sakru děje. Vysocí, blonďatí lidé s kůží barvy 'perly' a 'modro-purpurovýma' očima, které mu připadaly jakoby elektricky nabité - laserové, mu přišli v ústrety. Všichni měli na sobě dlouhá, bílá roucha a snad má také význam, že je známo, že takto býval popisován 'bůh' střední-Jižní Ameriky Quetzalcoatl. Dále měli na řetězu medailón s Maltézským křížem.
Pilotovy vzpomínky týkající se toho, co se dělo od doby, kdy se poprvé setkal se 'starýma modrýma očima' byla velmi zamlžená, ale vybavoval si, jak vchází do místnosti a vidí skupinu těchto stvoření sedících u jednacího stolu. Nakonec ho odvedli zpátky do letadla, a jakmile se stroj vznesl nad horu, motory a elektronika opět nastartovaly. A nyní, poté, co jsme si vyslechli, jak tato stvoření popsal současný americký pilot, podívejme se do Enochovy knihy na to, jak popisuje Watchers / Pozorovatele / Strážce:
"A tu se mi zjevili dva velmi vysocí muži, jaké jsem nikdy nespatřil na zemi. A jejich obličeje zářily jako slunce a jejich oči byly jako žhnoucí lampy... Jejich ruce byly oslnivější než sníh."
To by také odpovídalo prastarým popisům 'bohů' jako 'zářících'. Naše historie jistě skrývá mnohem více, než kolik je nám řečeno a mnohem více se toho děje dnes na naší planetě, než by většina lidí dokázala uvěřit. Mnoho mimozemských ras, nikoli pouze plazovci, operuje na a kolem Země na této a vyšších dimenzích. Bytosti z Orionu a Plejád patří k mnoha dalším, o jejichž vlivu na lidskou rasu mluví jak jedinci, kteří byli uneseni, tak badatelé.
Z toho, co jsem slyšel od zasvěcenců Bratrství, kteří viděli některé z těchto mimozemšťanů, Orions / Orionští (podle mých kontaktů krutá, ale krásná rasa) jsou v určitém druhu spojenectví s plazovci. Jsem si jist, že bibličtí andělé byli Watchers/Pozorovatelé/Strážci, plazovci, okřídlení a další. Samotný termín 'synové bohů' je přeložen v Septuagint, řecké verzi Starého zákona, jako angelos - andělé. Z mého výzkumu vyplývá, že existují dvě odlišné frakce plazovců: ti, kteří jsou pozitivnější ve svém postoji k lidstvu a ti, kteří si přejí vládnout a řídit.
Oba dva druhy vešly ve známost jako Strážci či andělé, ti druzí jako padlí andělé. Je dost dobře možné, že legendy o sv. Michaelovi, jenž seslal draka na Zem k rozhodující bitvě a ty o vítězství sv. Jiří nad drakem, se vztahují k dlouhodobému konfliktu mezi pravými bílými Marťany a reptiloidními Anunnaki. Sv. Michael a sv. Jiří jsou starobylí féničtí hrdinové pocházející právě z té oblasti světa, kde Anunnaki podnítili svůj program křížení a kde dlouhou dobu otevřeně účinkovali jako plazovci.
V poslední knize Bible, Knize Zjevení, vidíme jasné spojení mezi označením Satan a had nebo plazovec:
"A velký drak byl svržen dolů, starý had, ten, který je nazýván Ďáblem a Satanem, zrádce celého světa; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním."
"...A on se chopil draka, starého hada, jenž je Ďáblem a Satanem, a spoutal ho na tisíc let a svrhl jej do propasti, uzavřel ji a zapečetil, aby nikdy víc neklamal národy."
Ve zlomku Svitků od Mrtvého moře, přeloženém hebrejským učencem Robertem Eisenmanem, se nachází popis strážce zvaného Belial (Bel?), jenž je popisován jako Princ Temnot a Král Zla. Údajně má být děsivého vzezření - jako had s tváří zmije. Jednou z hlavních andělských skupin jsou podle hebrejské tradice Serafové nebo 'ohniví hadi' a Strážci jsou popisem velmi blízcí hadům. V perském učení se také mluví o bytosti popisované jako 'starý had se dvěma nohama', zrovna tak se o chodících hadech zmiňuje Enochova kniha.
Když si uvědomíme, že elita královských Draco je údajně až 12 stop vysoká a má bílou kůži, dokonce albínsky bílou, 'bělejší než sníh', tak to opět navazuje na velmi bílou kůži obřích miminek - kříženců Strážců a lidí popsaných v Enochově knize i jinde. A měl bych zdůraznit, že zrození dítěte lidí a Strážců, popisované v Enochově knize, je zrození Noemovo. Jestliže tomu tak doopravdy je, pak je tedy Noe ve skutečnosti křížencem plazovců a lidí, a mnoho národů prohlašuje, že jsou potomky Noemovými - potomstvem reptiloidních Strážců a Anunnaki. V hebrejském mýtu jsou Nefilim popisováni jako awwim, což znamená pustošitelé nebo plazi.
Ve Svitcích od Mrtvého moře je Noe popisován vypadající jako "děti (padlých) andělů z nebes", jejichž "početí bylo zapříčiněno Strážci... a bytostmi Nefilim". Podle židovské tradice je Eva vnímána jako pramatka Nefilim a je spojována s hebrejskými slovy znamenajícími život nebo had. Eva byla samozřejmě podle starozákonní legendy a dalších zdrojů svedena hadem. V kapitole 69 Enochovy knihy nalézáme informaci, že mezi Strážci, kteří odhalili tajemství lidem, byl Gadreel, padlý anděl, jenž byl ztotožňován se sváděním Evy.
Enochova kniha byla zakázána Římskou církví, která usilovala o popření raně křesťanské víry v existenci andělů z masa a kostí a padlých andělů obývajících fyzická těla a jejich křížení s lidmi. To mělo skoncovat s tím, aby lidé znali skutečnou povahu věcí. Nicméně Svobodní Zednáři, kteří ovládají dnešní Římsko-katolickou církev, společně s dalšími odnožemi Bratrství, vždy pohlíželi na Enocha jako na jednoho ze svých legendárních zakládajících otců. Samotné slovo Enoch znamená 'zasvěcený'.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2007-nejvyssi-tajemstvi-13/