Nejvyšší tajemství - 17. díl

Babylonské Bratrstvo, část třetí

14.05.07   David Icke
Plazovci či reptiloidní bytosti také vždy využívali svých tajných společností k vytváření institucí na veřejné scéně, jako například náboženství a politických stran, aby mohli stáhnout pokročilé vědění z veřejného oběhu. Inkvizice byla úžasným příkladem této techniky. Pouhé mluvení o esoterických záležitostech vám podepsalo rozsudek smrti. Tato bouda byla tak účinná, že ještě dnes se setkáváme s tím, že křesťané odsuzují esoterické informace jako 'ďábelské', i když tyto stejné vědomosti stojí u samého zrodu jejich náboženství. Pokud chcete vědět, odkud ve skutečnosti pochází křesťanství, zůstaňte s námi. Je to recyklované pohanství, a to je prokazatelné. Každopádně křesťanství bylo používáno excelentním způsobem jako hlavní nástroj k odstranění zásadních znalostí mimo dosah veřejného šíření. Kdykoli se křesťanství a další náboženství zmocnila země či regionu, prastaré texty a záznamy byly odstraněny a zničeny.
Tímto způsobem zmizela i znalost, kterou plazovci využívali a stále využívají k ovládání neinformovaného obyvatelstva. Ke zničení většiny záznamů o pravdivé historii lidstva došlo také ve jménu křesťanství a spolu s nimi zmizely i vědomosti o vlivu, ať už kladném či záporném, mimozemských ras na lidský běh věcí. To umožnilo sepsání alternativní vymyšlené 'historie', která odklonila lidstvo od svého prapůvodu. Manipulování historií je tak důležité, neboť pokud ovládnete to, jak lidé vidí to, co nazýváme minulostí, masivně ovlivníte také  to, jak vnímají přítomnost.
Témata, na která jsem doposud upozornil, spolu z božstvy a symboly, nás budou doprovázet na cestě odsud až do přítomnosti tak, jak budeme sledovat expanzi Babylonského Bratrství po celém světě. Babylonští reptiloidní plnokrevníci i kříženci se neměnně usadili na pozicích moci a vlivu ve všech zemích, ve kterých se usadili. Měli mnohem vyšší úroveň vědění než většina lidí a jako nástroje pro plazovce ze čtvrté dimenze zde měli pracovat na dlouhodobém plánu, Velkém Díle Všech Věků, jak jej nazývají Svobodní Zednáři.
Nechali ne-reptiloidní populaci, aby pracovala, a jakmile byly založeny nové společnosti, kněží a zasvěcenci Bratrství se zmocnili pozic náboženské a politické moci a zajistili, aby se žádné pokročilé vědění nedostalo do běžného, veřejného oběhu a bylo uchováno pouze pro tajemné školy a tajné společnosti. Bílá rasa a kříženci plazovců s Árijci vzešli z pohoří Kavkaz a horských oblastí Íránu a Kurdistánu, aby se po povodni usadili v Egyptě, Izraeli/Palestině a na území dnešního Jordánska, Sýrie, Iráku a Turecka.

 mapa1

Země Bohů ve starém světě, odkud se rozšířily rodové linie Árijců a kříženců reptiloidních Árijců - území Kavkazu, Sumeru; Babylonu a Egypta.
 
Nicméně významná je také skutečnost, že z tohoto stejného regionu vzešla všechna hlavní světová náboženství, a to není náhoda. V dřívějších dobách se civilizace Sumeru, Babylonu a Asýrie nacházely na území dnešního Iráku, zatímco Turecko bylo dříve známo jako Malá Asie a Persie. Richard Laurence, arcibiskup z Cashelu, který přeložil první anglické vydání Enochovy Knihy z etiopského jazyka, uvedl na základě popisu nejdelšího dne v roce názor, že autor textu musel žít v regionu Kavkazu a nikoli v Palestině, jak věřila většina lidí.
Tedy tam, kde se zrodily hlavní plazovito-lidské rodové linie a původní text Enochovy Knihy byl mnohem starší Knihou Noemovou, reptiloidního křížence. Árijská rasa byla při svém šíření na nová území známa pod různými jmény, nejvýznamějšími z nichž jsou Anatolijci/Hitité a Féničané. Domnívám se, že rozhodně existovala další árijská osídlení mimo tento region, snad také v Británii a plazovci jistě operovali v jiných částech světa, jako v obou Amerikách. Avšak tato horská oblast okolo Kavkazu a dole pak nížiny Sumeru a Egypta jsou klíčem k pravé historii lidstva po dobu více než sedm tisíc let.
Kavkazské Pohoří se během mého výzkumu zjevovalo stále znova a znova a jak příznačné, že v Severní Americe jsou bílí lidé známí jako 'kavkazští/běloši'. Dokonce i podle zdrojů oficiální historie to byla bílá 'Árijská' rasa z oblasti Kavkazských hor, která přesídlila do Údolí Indu v Indii kolem roku 1550 před Kristem a dala vzniknout dnešnímu Hinduistickému náboženství. Byla to tatáž Árijská rasa (sami se nazývají 'Arya'), která zavedla prastarý jazyk Sánskrt do Indie a taktéž příběhy a mýty obsažené v posvátných hinduistických knihách, Védách.
L. A. Waddell při svém významném průzkumu Árijské rasy zjistil, že otec prvního historického Árijského krále Indie (zaznamenáno v eposu Maha-Barata a indických buddhistických dějinách) byl poslední historický král Hititů v Malé Asii.24 Indičtí Árijci uctívali Slunce jako boha-Otce Indra a Hitito-Féničané nazývali svého boha-Otce Bel jménem Indara. Pod mnoha dalšími jmény se tito Árijští lidé usadili také v Sumeru, Babylonu, Egyptě a Malé Asii, dnes Turecku, a dalších zemích Blízkého Východu, a s nimi putovaly tytéž příběhy, mýty a náboženství. A toto vysvětluje, proč, jak detailně uvidíme později, všechna velká náboženství vyprávějí tentýž příběh, ale za použití různých jmen.
Všechny pocházejí ze stejného zdroje, této Áriské rasy, která, jak se zdá, vznikla na Marsu, a plazovito-lidských rodových linií operujících tajně skrze ně. To, co nazýváme Židovskou rasou, má také původ v Kavkazském regionu a nikoli, jak se tvrdí, v Izraeli. Historické a antropologické židovské zdroje prokázaly, že pouze málo lidí známých jako Židé mají nějaké genetické spojení s Izraelem. V osmém století prošel národ zvaný Khazarové žijící v Kavkazských horách a jižním Rusku hromadnou konverzi k Židovskému náboženství. Později, když se říše zhroutila, tito stejní lidé se vydali na dlouhou dobu na cestu na sever, aby se usadili v jiných částech Ruska, Lotyšska, a Estonska.
Odsud vstoupili do západní Evropy a nakonec do Spojených států. Rodina Rothschildů je jednou z těchto rodových linií. Jsou to titíž lidé, kteří odůvodňovali zabrání arabské Palestiny po poslední válce tím, že 'Bůh' jim dal pradávné právo na tuto zemi jako svému 'vyvolenému národu'. Ve skutečnosti je jejich původní domovskou zemí Kavkazská oblast a jižní Rusko, nikoli Izrael. Podívejte se do knihy ...A pravda vás osvobodí na detailní popis tohoto příběhu včetně zdrojů a na manipulaci tajných společností, která stojí za vznikem Izraele, či Rothschildlandu jakým vskutku je.
mapa2
Árijci a reptilo-Árijci se rozšířili po souši i po moři do Evropy pod mnoha jmény a nakonec zejména díky 'Britské' říši ovládli svět.
Bílá rasa expandovala na sever do Evropy. První lidé cestovali po moři pod jménem Féničané a po mnoho staletí další migrovali po zemi. Dvě pozdější skupiny se jmenovaly Cimmeriáni a Scythiáni a po řadě proměn jejich jména se tyto stejné rodové linie usadily v Evropě a znovu se spojily s dřívějšími Árijskými osadníky Británie a severní Evropy, kteří sem byli zavedeni námořnickými Féničany. Féničané jsou stěžejním článkem příběhu a za chvíli se k ním detailně vrátím.
Cimmeriáni migrovali na severo-západ od Kavkazu a Malé Asie (Turecko) do zemí, které dnes nazýváme Belgie, Nizozemí, Německo a Dánsko. Římští historikové, Pliny a Tacitus, říkali, že všichni lidé žijící podél pobřeží od Nizozemí po Dánsko byli jednou etnickou skupinou a toto tvrzení je podpořeno archeologickými důkazy, které naznačují, že tito lidé dorazili do oblasti okolo 300 až 250 před Kristem. Další skupina Cimmeriánů cestovala nahoru po řece Dunaj přes Maďarsko a Rakousko do jižního Německa a Francie. Římané jim říkali Galové a Řekové je znali jako Kelty.
Skupiny těchto Keltských kmenů se také usadily v Čechách a Bavorsku a další vpadly do severní Itálie. Římský historik Sallust zaznamenává, jak byli Římané mnohokrát poraženi 'Cimbri', což jsou podle něj Galové. Jiní římští historikové říkají, že Cimbri byli 'Keltové'. Byli rozděleni do tří kmenů - Belgové (severo-východní Francie), Galové (střední Francie) a Akvitánci (jižní Francie k Pyrenejím). Do druhého století před Kristem se Galové/Keltové (bílí Cimmeriáni z Kavkazských hor a Středního Východu) zmocnili celé střední Evropy a severní Itálie a pokračovali dál, aby dobyli celou tuto zemi. Okolo 280 před Kristem zaplavili Malou Asii a opětovně obývali země svých předků.
Jak řekl profesor historie Henry Rawlinson:
"Tyto dvě velké invaze do Malé Asie pocházely od jedné identické rasy, v prvém případě zvané Cimmeriáni a v druhém Galové."
Tito pronikající Galové se usadili na místě zvaném Phrygia, které vešlo ve známost jako Galatia a bylo to těmto lidem, komu sv. Pavel údajně napsal v Novém Zákoně List Galaťanům. Cimmeriáni či Cimbri se zabydleli také ve Walesu a dodnes je jménem této země ve velštině Cymru.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2062-nejvyssi-tajemstvi-18-babylonske-bratrstvo-cast-ctvrta/