David Icke - A pravda tě má osvobodit

Část čtvrtá - Od Rhodésie k ruinámNěkteří lidé zjišťují, jak je poprvé těžké porozumět, jak může manipulace pokračovat skrze generace. Je to však velice jednoduché – je koordinována a inspirována ze 4.dimenze. A ti, co dosáhli vrcholu lidské pyramidy, jsou pro ostatní lidi vzorem toho, jak se máme chovat. Jsou to však reprezentanti Vězeňských dozorců. Znalosti Nového Světového Řádu a metod manipulace jsou také předávána skrze generace jistými rodinami.

Zdroj vědomí a informací je ten samý v reinkarnačním cyklu.

Ti, co podporují svobodu, jsou ti z jiných frekvencí – Ilumináti. Mnoho lidí chce komunikovat s mimozemskými „supermany“. Jsou to však ve skutečnosti Vězeňští Dozorci ze 4.dimenze. Je mnoho metod komunikace, které využívají ti, co chtějí kontrolovat i ti, co chtějí svobodu. Je to jen záměr, který stojí za komunikací a odlišuje ji. My zde na Zemi jsme nástroji pro duchovní zápas, který se odehrává v jiné úrovni planety, a ne pouze pro zápas na této rovině.KULATÝ STŮL

Cecil Rhodés byl bohatý Angličan, který vykořisťoval zemi a lidi v Africe a částečně diamanty v Jižní Africe. Jméno Rhodésie – nyní Zimbabwe, je důkazem jeho vlivu. V době jeho studií na Oxfordu byl inspirován profesorem Johnem Ruskinem, legendární osobou v Oxfordu. Ruskin se narodil v Londýně v roce 1819 jako syn bohatého obchodníka. Jeho hrdinou byl řecký filozof Platón, kterého četl každý den. Ruskin věřil v Nový Světový Řád, který zcentralizuje moc a který by kontroloval produkci a distribuci. Je to ta samá filozofie, kterou propagovala Britská Labour Party před tím, než se stala Konzervativní stranou. Ruskin byl další, kdo věřil v kontrolu jednoho Státu, jako jedné velmoci, která v jedněch rukou bude jedním diktátorem s výjimečnou inteligencí vládnou zbytku společnosti. Ruskin pravděpodobně nefalšovaně chtěl lepší podmínky pro chudé, ale měl zřejmě chybný názor, jak toho dosáhnout. Jeho ideu byla následoval Karel Marx a Bedřich Engels (další studenti Platóna), kteří založili marxismus jako základnu komunismu.

Z Platónových myšlenek vycházela také tajná společnost „Vševidoucí oko“. Moses Mendelssohn, architekt Francouzské revoluce, přeložil 3 Platónovy knihy a byl znám jako „Německý Platón“. Jeho díla však nebyla nikdy publikována. Proti tomu se postavila bankovní rodina Warburgů, která byla podřízena Rotschildům (založili Federální Systém Rezerv). Ti později podporovali A. Hitlera.

Rhodés obdivoval Ruskina. Založil společnosti Consolidated Gold Fields a DeBeers Consolidated Mines. Svým bohatstvím z vytěžených diamantů v Jižní Africe ovlivňoval politiku Anglie. Byl členem elitní skupiny Výboru 300, známou také jako Olympionici.

Rhodésova myšlenka byla založit tajnou společnost, která by manipulovala událostmi, které by vedly k centralizované globální kontrole. Tak byl založen Kulatý stůl. Jeho členy byli Ilumináti a Svobodní Zednáři. Bylo to vnitřní jádro Společnosti Vyvolených, lidí, kteří byli schopni dopomáhat k jejich účelům. Neznali však skutečné ambice Kulatého Stolu. Byli to většinou ti, kteří na veřejnosti drželi moc, ale ve skutečnosti byli řízeni.

Lord Astor (Výbor 300) byl členem vnitřní elity Kulatého Stolu a byl příkladem jiné klíčové plochy kontroly Elity  médií. Stal se vlastníkem novin The Times. Do dneška síla neleží v rukou politiků, ale v rukou stínových postav, kteří jim „radí“, kontrolují je a manipulují daty na veřejnosti. Kulatý Stůl, další výtvor Rothschildů, zapletl tisíce lidí do války v Jižní Africe (1899 – 1902), v které bylo zabito tisíce mužů, žen a dětí. Mnoho z nich v koncentračních táborech, které zřídil lord Kitchener (Výbor 300), Britský Prime ministr a ministr zahraničí Lord Salisbury (Výbor 300), blízký přítel Winstona Churchilla (Výbor 300) a člen rodiny Cecil, která byla klíčovým hráčem v rhodéské operaci Kulatého Stolu. Tuto manipulaci zabezpečovala britská kontrola nerostného bohatství, která se představila jako Svaz Jižní Afriky. Nathan (Baron) Rothschild byl členem Kulatého Stolu, který reprezentoval zájmy Rothschildů.

Když Rhodes zemřel v roce 1902, odkázal své bohatství Kulatému Stolu. Vytvořil také systém, který vedl k poklesu vzdělanosti. Podporoval nábor zahraničních studentů na Oxford, kde se seznamovali s myšlenkou světové vlády. Byli označováni jako „Rhodéští školáci“, z kterých se stávali vůdci a představitelé vzdělávání v zemích, kam byli dosazeny Elitou. Jeden z nejznámějších byl Bill Clinton, který byl inaugurován na amerického prezidenta v roce 1993.

V letech, která následovala, Kulatý Stůl kontroloval londýnské Times a ostatní publikace. Skrze Alfreda Milnera, nadšeného pokračovatele Ruskina, kontroloval britský válečný kabinet v 1.světové válce a jeho představitele Lloyda George (Výbor 300). Dominoval britské delegaci na „Mírové konferenci“ v roce 1919, kde bylo rozhodnuto o uspořádání poválečného světa a německé pokutě. Kabinet byl také hlavní silou za vytvořením Ligy Národů, jako prvního pokusu o nastolení světové vlády. Kulatý stůl rozhodl o nastolení Britské policie v Irsku, Palestině a Indii v období 1917 – 1945 a kontroloval zdroje pro psaní historie o Britském Impériu. Znovupřepsání historie je životně důležitá část strategie Elity, protože jak vnímáme historii, určuje náš pohled na svět a jeden druhého. Kdo kontroluje historii, kontroluje současnost, a kdo kontroluje současnost, kontroluje historii.

Pobočky Kulatého stolu byly založeny v Británii, Jižní Africe, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, Indii a USA. Lidé nevěděli, že taková organizace vůbec existuje a co vlastně dělá. Pokud bychom se dnes zeptali lidí, zda něco ví o Rhodésii a Milnerově Kulatém Stolu, nevěděli by. Kulatý Stůl rozšířil svůj vliv přes Atlantik do USA. Odtud se kontrolovala veškerá politická, průmyslová a ekonomická moc. Zde se zakládali organizace a obchodní firmy, které spolupracovaly s Britským a Evropským Kulatým Stolem. Mezi hlavní hráče a podporovatele Kulatého Stolu v USA byl Carnegie United Kingdom Trust, J.P.Morgan, Rothschildi a Lazard Brothers. Ti všichni podporovali světovou vládu a myšlenku Nového Světového Řádu. Kulatý Stůl úzce spolupracoval s Elitou, Svobodnými Zednáři a Skull and Bones Society ( založena na univerzitě v Yale ). Posledně jmenovaná stála za 1.světovou válkou a Bolševickou revolucí.

Dvě jména, která dominovala Elitě/Kulatému stolu v Americe byl Rockefeller a Morgan, kteří byli spojeni s Rothschildama (Výbor 300). Rockefellerové (pravým jménem Rockenfelderové) jsou srdcem Nového Světového Řádu do dnešního dne. J.D.Rockefeller začínal v roce 1853 v jeho firmě Standard Oil Company vyrábět palivo pro olejové lampy a po jeho vytěžení se stal globální firmou. Potom začal podnikat v průmyslu a železnici. Vlastnili nebo kontrolovali National City Bank, Hanover National Bank, United States Trust Company. Morganovo impérium bylo založeno na oceli, lodním průmyslu a elekrickém průmyslu včetně General Elektric. Jako jediný nepotřebovali nikdy souhlas US vlády k čemukoli.

Dále je potřeba zmínit rodinu Harrimanovu. Edward Harriman začal pracovat ve 14-ti letech s malým vzděláním. Ale jeho život se změnil, když se oženil s Mary Averell, dcerou New York bankéře a prezidenta železnic. Hartman vybudoval Union Pacific Railroad, ale byl vždy úplatný a bezohledný podnikatelem. Podvodem v roce 1904 vydělal 60 mil.USD. pak podpořil prezidenta Roosevelta ve volbách, který ho do té doby nesnášel. Potom jej začal vidět v „novém světle“. Hartmanovy peníze financovaly založení Bolševismu a obě strany v 1.světové válce. On a Rockefeller poskytovali start-up kapitál pro Morgan Guaranty Trust, který byl nástrojem enormní manipulace se světovými událostmi. Edward Harriman měl dva syny, Averella a Rolanda, oba byli pilíře Skull and Bones Society. Averell (Výbor 300) se stal jeden z nejvíce aktivních manipulátorů 20.století.

Syn Morgana J.P.Morgan byl přímý potomek Alexandra Hamiltna, muže, kterí řídil první US Central Bank, která podporovala Rotschildovi zájmy.

Taková jména a organizace Elity/Bratrstva/Iluminátů stály za II.světovou válkou, Ruskou Revolucí, vznikem A.Hitlera a nepřetržitou manipulací finančního systému. Tyto události drželi lidstvo ve strachu a rozdělení, jak bylo vyžadováno. Jak ale byl najednou podporován fašismus, komunismus a kapitalismus? A jak to vše pomáhalo Novému Světovému Řádu? To je možné vidět z mnoha pohledů. Finanční revoluce a války jsou profitabilní pro bankéře a dodavatele. Ale hlouběji jde o to, že národy zbavíte jejich vlastní suverenity a převezmete rozhodování a autoritu. To se stává na vzorci problém – reakce – řešení. Elita chce mnoho bolesti a válek mezi národy a pak veřejně propaguje, že něco musí být uděláno. Světové války vyústily ve vznik Spojených Národů. Podívejme se na UN (Spojené Národy) dnes, kam se dostaly. Strategie Elity byla použita ve 2.světové válce, Ruské Revoluci a dalších početných konfliktech během století. Je přisuzována muži jménem Hegel a jeho práci. Byl spouštěčem pro ostatní a změnil jejich myšlení a vytvořil zlověstný fenomén. Hegel byl pravý muž. Vynalezl modifikované myšlení označované jako „krizový management“, který se zdál jako nekontrolovatelný, ale ve skutečnosti byl extrémně zkalkulovaný. Lepší název by byl „řízený konflikt“ nebo „kontrolovaná volba“. Myšlenka byla vytvořit válku a potom vítězství míru způsobem rekonstrukce zdevastovaného světa.

Georgie Wilhelm Friedrich Hegel byl německý filozof, narozen v Stuttgartu v roce 1770. Během svého života nemohl nikdy znát, jak se jeho materialistický fenomén později použije a zmodifikuje. Jeho pojednání o duchovním vývoji mysli bylo dále rozpracováno Karlem Marxem a tak idea vypadá asi takto: jestliže vytvoříš 2 protistrany a navodíš je do konfliktu, vytvoříš třetí sílu, která je s nimi synchronizována. Je známa jako these v antithesi = synthesa, nebo-li nový řád. Marx byl jeho horlivým žákem. Rozdíl mezi nimi byl v tom, že Hegel mluvil o duši a mysli, zatímco Marx odmítl myšlenku Boha a života po smrti. Byl materialista. Pro něj byl tento svět všechno. Jak jednou řekl: “obrátil jsem Hegela na jeho hlavu“.

Marx a jeho německý přítel Friedrich Engels napsali Komunistický Manifest. Engels byl promotérem svobody mas, jehož bohatství pocházelo z dětské strany v Lancashire. Manifest nebyl ničím novým a jistě nebyl inspirován Marxem. Jeho idea pocházela z prací jiných, které četl během nespočetných hodin v Britském muzeu. Jeho víra v třídní válku pocházela od Weishaupta a Bavorských Iluminátů.

„Komunistický Manifest koloval mnoho roků dříve před Marxovým pojmenováním ho tak, jak je dnes znám. Marx jej upravil podle revolučních plánů a principů Adama Weishaupta, zakladatele Řádu Iluminátů v Bavorsku. A to jsme však o 70 let před jeho vznikem“.

Marx byl členem tajné společnosti, které byla v síti elity, nazvaná Spolek Spravedlivých, která se později stala Komunistickým spolkem. Ta byla odnoží Společnosti period, která hrála hlavní roli ve Francouzské Revoluci. A zase jednou jsme se dostali do Německa, místa zrození Bavorských Iluminátů. Spolek Spravedlivých byla síla, která stála za rozvojem Marxismu a Marx byl jeho frontmanem. 1.Květen byl vybrán jako roční oslava marxismu – leninismu a socialistických zemí. Bavorští Ilumináti byly založeni 1.5 1776. Marx byl úzce spojen s Britskou aristokracií skrze svatbu s Jenny von Westphalen, která byla příbuzná se Skotskou aristokracií – Campbelli. Anna Campbell, hraběnka z Balcarras, byla vychovatelka Prince Oranžského, později Krále Williama, který způsobil bídu v Irsku.

Úzká entita koordinovala všechny tyto navenek nesouvisející události. Podporovali marxismus – leninismus i jejich opozice jako fašismus a kapitalismus. To je pro naše chápání nepochopitelné, ale je to tak. Podporují vzájemně opoziční strany, které jsou do hry vtáhnuty proti sobě a vytvářejí další sílu – Nový Světový Řád. Thése v Antithési = Synthésa. To se stalo při 2.světové válce (synthesa), která vyšla z dvou antithes – komunismus, kapitalismus x fašismus. Výsledkem bylo založení Organizace společných národů Evropské Unie po 2.světové válce.

Komunismus jako krajní levice se postavila proti fašismu (krajní pravice). Navenek byla pro nás zinscenována iluze. Fašismus a komunismus nejsou opozice, jsou jen tak představovány. Oba zahrnují centrální kontrolu úzké elity. Politické spektrum je na jedné straně opravdu svobodné ve svém vyjádření, myšlenkách a životním stylu a společným autorstvím (fašismus/Marx-leninismus) na druhé straně. Ještě jsou lidé, kteří jsou Marxisté a bojují proti fašismu pro jejich špatné názory. Tito „opozité“ jsou Elita, která vytvořila iluzi extrémů, které potom mohou použít k vytvoření konfliktu, který vyústí v synthesu – centralizované globální instituty. A političtí radikálové – jsou to vlastně Radikální Roboti, hrají v tom rozhodující úlohu.

S užitím Hegelovy filozofie, Elita, jejich rodiny a organizace jsou manipulátoři lidské rasy. Je to stejné, jako když vezmete z knihovny knížku, která jediná nám říká celou historii. Pojďme se podívat na 3 události v naší „historii“, které byli zmanipulovány pár lidmi a o kterých jsme se ve škole učili méně, jak pravdu – 1.světová válka, Ruská revoluce a vytvoření státu Izrael. 

 

1.SVĚTOVÁ VÁLKA

Atentát na Ferdinanda byl použit jako důvod pro vypuknutí války, ale konflikt byl rozhodnut již dlouho před tím. Rakousko obvinilo Srbsko z vraždy a vyhlásilo válku. Vražda byla provedena 28.6 1914 Srbskou tajnou společností kontrolovanou Elitou a nazývanou Černá ruka. Ferdinand jel se svojí ženou do Sarajeva v Bosně. Šest vrahů ho čekalo a jak projížděli kolem nich, zaútočili, avšak minuli. Řidič zazmatkoval, sjel a zmatený zastavil před jedním rádoby vrahem – Gavrilo Princip, který šanci podruhé využil. Ferdinand věděl, že ho chtějí zabít, rok před vraždou pověděl svému příteli Countu Czerinovi, že Svobodní Zednáři jej odsoudili k trestu smrti. V ten samý čas byl v Rusku neúspěšně napaden nožem Rasputin, který nechtěl válku. Je to koincidence?

Kaiser Wilhelm ( vládce Německa ) naléhal na Bratrství, podporované Rakouskem na vyhlášení války Rusku a Francii. Jeden z architektů války – kancléř Bethmann-Hollweg, byl členem bankovní rodiny Bethmannn a bratranec Rotschildů. Anglie povstala proti Německu a USA ji následovalo v roce 1917 na nátlak veřejnosti. Kaiser pomocí agenta Wolffa dosáhl toho, že ostatní lidé byli dychtiví po válce. 20 let poté tento vzorec použil Hitler pomocí DNB.

Kent Cooper ve své autobiografii napsal v roce 1944, že Rotschildi použili pro propagaci a rozdmýchání války 3 agentury: Wolff v Německu, Havas ve Francii a Reuters v Anglii. Pro toho, kdo neví, jak zpravodajské agentury pracují: vytvářejí zpravodajství na množství papírech a mediální východiska, která se neustále opakují. „Musí to být pravda“, protože to neustále říkají. Tisknou stejné zprávy ze stejných zdrojů a tak se tvoří dezinformace.

Zapojení USA do války bylo jen část strategie Elity za účelem vytvoření světové autority. Prezident Wilson dělal vše, co mu jeho poradce Colonel House (Výbor 300) nakázal. Roku 1915 se potopila německá loď Lusitania, na které byli i američtí pasažéři. Německo se omluvilo USA, ale pro USA to byl důvod pro vyhlášení války a tak Pearl Harboru v II.světové válce. Lusitania plachtila na území Německa bez jakékoli ochrany a lidé na lodi byli obětováni otřesným ambicím Elity. V archivu jsou záznamy, že Lusitania vezla vojenskou podporu pro Anglii, to však cestující nevěděli.

Další důkaz, že 1.světová válka byla zinscenována, byl objeven v roce 1950 s vyšetřováním US Kongresu. Carnegiho Nadace byla založena za účelem organizace a vytvoření války. Tato organizace je jedna ze sítí takzvaných nadací, které založil Carnegie, Rockefeller a rodina Ford, kteří pomohli založit plán Nového Světového Řádu.

„A potom je zde jedna otázky: Jak kontrolovat diplomatickou mašinérii USA? A odpověď byla: Musíme kontrolovat Státní vládu. A to uděláme skrze agenturu Carnegiho Nadaci. A na konci toho bude válka. A sami řekneme, až bude muset válka skončit.“
(Ředitel vyšetřování odtajnil)

…přišli k závěru, že předejdou převratu kontrolou vzdělání. Použili Rockefellerovu nadaci – byla to akvizice do kontroly vzdělání. Rozhodli, že klíčové bude vyučování Americké historie a tu musí tedy změnit. A tak použili „prominentní“ historiky té doby, aby změnili způsob její prezentace.“

To je také důvod, proč informace z této knížky, které popisují skutečné pozadí světových událostí, nebudou nikdy vyučovány na školách nebo univerzitách. Kdyby se vyučovaly, začali by být lidé pro tento systém nebezpeční.

     

Citát: Naše vrstva světa obsahuje vše, na co fixujeme pozornost.

 

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-a-pravda-te-ma-osvobodit/od-rhodesie-k-ruinam.htm